Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

donderdag 24 oktober 2013

zaterdag 7 september 2013

Kerkje Middelie in andere handen (foto)

 07 september 2013 | categorie: Zeevang | bron: Kerkje Middelie
Tij­dens een plech­ti­ge bij­een­komst heeft de ker­ken­raad van de Doops­ge­zin­de Ge­meen­te Mid­de­lie (DGM) zon­dag het kerk­je van Mid­de­lie for­meel over­ge­dra­gen aan het be­stuur van de Stich­ting Kerk(je) Mid­de­lie (SKM).

kerk middelie

Voor­dat in het bij­zijn van de no­ta­ris de hand­te­ke­nin­gen wer­den ge­zet voor de of­fi­ci­ë­le over­dracht van het kerk­ge­bouw, ston­den le­den van de doops­ge­zin­de ge­meen­te stil bij de ge­denk­waar­di­ge ge­beur­te­nis. Want van­af 1899 is de ver­ma­ning van gro­te be­te­ke­nis ge­weest voor het doops­ge­zind ker­ke­lijk le­ven in Mid­de­lie. In de aan­loop naar de over­dracht was er ruim­te voor ge­spro­ken woord en sa­men­zang. Door het gro­te aan­tal ker­ken dat in­mid­dels ge­slo­ten is of met slui­ting wordt be­dreigd, is het be­houd – op ei­gen kracht – van het kerk­je van Mid­de­lie een wa­re uit­da­ging, al­dus de ker­ken­raad en het stich­tings­be­stuur. Vol­gens be­trok­ke­nen is het be­houd van het kerk­je al­leen te re­a­li­se­ren door een goe­de sa­men­wer­king tus­sen het be­stuur en een groep van ac­tie­ve vrij­wil­li­gers. In de af­ge­lo­pen twee ja­ren zijn be­lang­rij­ke stap­pen ge­zet in het or­ga­ni­se­ren van nieu­we eve­ne­men­ten, zo­als de brocante markt. Met on­der meer kerk­dien­sten blijft het doops­ge­zin­de ka­rak­ter van het kerk­je be­hou­den.

donderdag 4 april 2013

UITNODIGING voor de algemene ledenvergadering.

UITNODIGING
voor de algemene ledenvergadering en dia-presentatie van het
Historisch Genootschap Oud-Middelye
op woensdag 24 april 2013 in Het Wapen van Middelie,
aanvang 20.00 uur.

Nadat de gebruikelijke agendapunten zijn  afgehandeld (een exemplaar van de agenda is bij aanvang beschikbaar) gaan we na de pauze terug in de historie van ons dorp met een dia-presentatie door Gé Koster. We beschikken sinds kort over een unieke collectie dia’s met historische beelden van Middelie en haar bewoners en Gé weet daarover boeiend te vertellen. Uw eigen commentaar is natuurlijk ook een dankbare bijdrage. Voor menigeen wellicht ook een terugblik naar de eigen jeugd!
We zien u graag op woensdag 24 april a.s. !