Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

zaterdag 7 september 2013

Kerkje Middelie in andere handen (foto)

 07 september 2013 | categorie: Zeevang | bron: Kerkje Middelie
Tij­dens een plech­ti­ge bij­een­komst heeft de ker­ken­raad van de Doops­ge­zin­de Ge­meen­te Mid­de­lie (DGM) zon­dag het kerk­je van Mid­de­lie for­meel over­ge­dra­gen aan het be­stuur van de Stich­ting Kerk(je) Mid­de­lie (SKM).

kerk middelie

Voor­dat in het bij­zijn van de no­ta­ris de hand­te­ke­nin­gen wer­den ge­zet voor de of­fi­ci­ë­le over­dracht van het kerk­ge­bouw, ston­den le­den van de doops­ge­zin­de ge­meen­te stil bij de ge­denk­waar­di­ge ge­beur­te­nis. Want van­af 1899 is de ver­ma­ning van gro­te be­te­ke­nis ge­weest voor het doops­ge­zind ker­ke­lijk le­ven in Mid­de­lie. In de aan­loop naar de over­dracht was er ruim­te voor ge­spro­ken woord en sa­men­zang. Door het gro­te aan­tal ker­ken dat in­mid­dels ge­slo­ten is of met slui­ting wordt be­dreigd, is het be­houd – op ei­gen kracht – van het kerk­je van Mid­de­lie een wa­re uit­da­ging, al­dus de ker­ken­raad en het stich­tings­be­stuur. Vol­gens be­trok­ke­nen is het be­houd van het kerk­je al­leen te re­a­li­se­ren door een goe­de sa­men­wer­king tus­sen het be­stuur en een groep van ac­tie­ve vrij­wil­li­gers. In de af­ge­lo­pen twee ja­ren zijn be­lang­rij­ke stap­pen ge­zet in het or­ga­ni­se­ren van nieu­we eve­ne­men­ten, zo­als de brocante markt. Met on­der meer kerk­dien­sten blijft het doops­ge­zin­de ka­rak­ter van het kerk­je be­hou­den.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten